Rada Parafialna

W dniu 12 czerwca 2022 r. w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzcielna w Bojszowach odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

     Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i rozporządzeniem Arcybiskupa Katowickiego.

    


PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA – BOJSZOWY

Kadencja 2022-2027

  Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii  Narodzenia św. Jana Chrzciciela w dekanacie bieruńskim jest następujący:

 1. Lucjan Wróbel (kościelny)
 2. Zofia Wróbel - zastępca przewodniczącego PRD
 3. Wiesława Rosińska
 4. Tomasz i Natalia Kopeć
 5. Adam Czarnynoga
 6. Zofia Kuźnik - sekretarz PRD
 7. Kamil Kumor
 8. Renata Biedrawa
 9. Jacek Rapa
 10. Elżbieta Sitko
 11. Teresa Wojaczek
 12. Gabriela Marek
 13. Czesława Kubeczko

 

PARAFIALNA RADA DS. EKONOMICZNYCH – RADA EKONOMICZNA (PRE)

Członkowie PRE: ks. Zdzisław Brzezinka, Edward Czarnynoga, Jacek Blacha

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

§ 1

Parafialna Rada Duszpasterska (zwana dalej „Radą”) stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii — w ramach ustawodawstwa diecezjalnego — pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

§ 2

Realizując powyższe zadanie, Rada pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

§ 3

W skład Rady wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowanych przez proboszcza parafii oraz wybranych przez parafian (w sumie maksymalnie dwadzieścia pięć osób). Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

 1. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

 2. Z urzędu należą do Rady:

 • proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady;

 • wikariusze pracujący w danej parafii;

 • delegatka sióstr zakonnych pełniących posługę w danej parafii

 • przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny).

 1. Z mianowania proboszcza do Rady należą:

 • przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii;

 • przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni wyżej zostają wyłonieni w wyniku konsultacji między członkami danej grupy; wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży.

§ 4

Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych liczba członków Rady wybranych przez parafian wynosi od sześciu do dwunastu osób. Ich dokładną liczbę określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.

§ 5

Zastępca przewodniczącego Rady (proboszcza) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia spośród członków zostaje wybrany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

§ 6

Członkowie Rady składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie: Ja NN, powołany na członka parafialnej rady duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen

§ 7

Częstotliwość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Zebrania powinny się odbywać minimum raz na kwartał. Zebrania takie zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Mogą być również zwoływane zebrania nadzwyczajne, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do sekretarza Rady.

§ 8

Ze względu na doradczy charakter Rady w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami Rady sprawę rozstrzyga proboszcz po uprzedniej konsultacji z ordynariuszem miejsca.

§ 9

Zaleca się, by każdy członek Rady uczestniczył przynajmniej raz w roku w dowolnych, wybranych przez siebie, co najmniej trzydniowych rekolekcjach zamkniętych.

§ 10

Kadencja Rady trwa pięć lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

 1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska dwie trzecie głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.

 2. W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru parafian albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż sześć miesięcy na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

 3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka Rady.

§ 11

W przypadku zmiany urzędowych członków Rady kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży wikariuszy.

1. Kadencji Rady nie przerywa śmierć proboszcza.

2. Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej Rady i o zarządzenie nowych wyborów do Rady.

3. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Arcybiskup Metropolita Katowicki po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

§ 12

Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów z głosem doradczym.

§ 13

Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie wynosi dwie kadencje, to znaczy dziesięć lat.

 

w: II Synod Archidiecezji Katowickiej, Akty wykonawcze, s. 15.

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW EKONOMICZNYCH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania rady do spraw ekonomicznych zgodnie z kan. 537 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku.

§ 2

1. Parafialna rada do spraw ekonomicznych, zwana dalej „Radą”, jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan. 532 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku.
2. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach zarządu dobrami materialnymi parafii i tylko on, z zachowaniem przepisów prawa, podejmuje wiążące decyzje.

§ 3

Członkowie Rady w swoim działaniu kierują się dobrem Kościoła, oddzielając sprawy osobiste od obowiązków związanych z pełnieniem obowiązków w Radzie.

§ 4

Członek Rady nie może podejmować publicznej krytyki Rady oraz decyzji podjętych przez innych członków Rady.

§ 5

 1. Kadencja Rady trwa pięć lat. W przypadku zmiany na urzędzie proboszcza parafii kadencja dotychczasowej Rady ulega albo skróceniu, albo wydłużeniu i wygasa wraz z mianowaniem członków Rady przez nowego proboszcza.

 2. Nowo mianowany proboszcz parafii powinien powołać nowy skład Rady po upływie roku od kanonicznego objęcia parafii.

 

Rozdział II – Zadania Rady

§ 6

1. Rada przedstawia roczne sprawozdanie ze stanu ekonomicznego parafii przed całą wspólnotą parafialną w ramach ogłoszeń podczas mszy świętej do końca stycznia roku następnego. Sprawozdanie to w imieniu Rady może przedstawić również proboszcz.

2. Rada:

informuje parafian o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii, a także informuje proboszcza o odbiorze tych planów i zamierzeń przez parafian;

służy proboszczowi pomocą w wykonywaniu podjętych zadań, takich jak budowa czy remont obiektów sakralnych i kościelnych oraz w utrzymaniu tych obiektów poprzez między innymi: rekomendację odpowiedniej oferty zakupu materiałów lub wykonania usług, weryfikowanie kosztorysów, zdobywanie środków finansowych.

3. Rada nie ma kompetencji w stosunku do prywatnego majątku osób duchownych. Nie może też ingerować w sprawy finansowe związane z utrzymaniem osób duchownych pełniących posługę w parafii (ofiary mszalne, iura stolae, ofiary kolędowe, wynagrodzenie za pracę w szkole i tym podobne) zgodnie z prawem powszechnym i partykularnym.

§ 7

 1. Proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii Rady w przypadku podejmowania nadzwyczajnych aktów zarządu dobrami materialnymi parafii.

 2. Wykaz nadzwyczajnych aktów zarządu dobrami materialnymi parafii archidiecezji katowickiej określa zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego z dnia 15 stycznia 2013 roku (VA I – 7270/13).

 3. Do końca listopada każdego roku proboszcz jest zobowiązany przedstawić Radzie plan nadzwyczajnych wydatków parafii przewidywanych na następny rok kalendarzowy.

 4. Proboszcz może zwrócić się do Rady o wyrażenie opinii w każdej sprawie dotyczącej spraw ekonomicznych parafii.

§ 8

Rada jest zobowiązana spotkać się z biskupem na jego żądanie podczas wizytacji kanonicznej parafii.

Rozdział III – Skład Rady

§ 9

1. W skład Rady wchodzą:

proboszcz parafii jako jej przewodniczący;

pięciu wiernych świeckich zamieszkujących na terenie parafii (w przypadku parafii zakonnych liczba członków Rady może być większa ze względu na przepisy prawa własnego danego kleryckiego instytutu zakonnego czy stowarzyszenia życia apostolskiego).

2. Wiernych świeckich mianuje swobodnie proboszcz, biorąc pod uwagę ich kompetencje w naukach prawnych i ekonomicznych.

3. Wierni świeccy mogą sprawować funkcję członka Rady maksymalnie przez dwie kadencje następujące bezpośrednio po sobie.

4. Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza.

5. Proboszcz powinien mianować członkami Rady tylko tych parafian, którzy:

cieszą się powszechnym zaufaniem, zwłaszcza wśród parafian;

są szczerze oddani sprawom Kościoła;

posiadają niezbędną wiedzę praktyczną z dziedziny ekonomii, zarządzania lub prawa;

wykazują zdolności organizacyjne lub inne przydatne w sprawach, do załatwiania których zostaną powołani;

wyrażą zgodę na powołanie w skład Rady.

6. Część członków rady do spraw ekonomicznych może być członkami parafialnej rady duszpasterskiej, aby zapewnić współpracę obu tych rad.

§ 10

1. Objęcie funkcji członka Rady następuje z chwilą złożenia przysięgi, której treść została określona w załączniku.

2. Niezłożenie przysięgi jest równoznaczne z utratą członkostwa w Radzie.

§ 11

1. Rada konstytuuje się na pierwszym spotkaniu nowej kadencji, wybierając spośród swoich członków:

wiceprzewodniczącego;

sekretarza.

2. Wiceprzewodniczący Rady:

pomaga proboszczowi w sprawnym prowadzeniu prac Rady;

zastępuje go na jego prośbę w prowadzeniu obrad.

3. Sekretarz Rady prowadzi dokumentację prac Rady.

§ 12

Członek Rady traci prawo do zasiadania w Radzie w przypadku:

rezygnacji;

osiągnięcia sześćdziesiątego siódmego roku życia (jeżeli członek Rady osiąga sześćdziesiąty siódmy rok życia w trakcie kadencji Rady, pozostaje jej członkiem do upływu tej kadencji);

odwołania przez proboszcza z funkcji członka Rady;

upływu kadencji Rady.

§ 13

1. W uzasadnionych sytuacjach (na przykład z powodu powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach Rady) proboszcz może odwołać członka Rady.

2. W przypadku, gdy proboszcz chce odwołać jednocześnie dwóch lub więcej członków Rady, zobowiązany jest dokonać odwołania całej Rady.

3. Na odwołanie całej Rady przed upływem kadencji (na przykład gdy Rada nie wypełnia właściwych jej zadań lub przekracza swoje kompetencje) proboszcz musi uzyskać zgodę Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

Rozdział IV – Działalność Rady

§ 14

1. Rada zbiera się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

2. Zwoływanie posiedzeń Rady, ustalanie propozycji porządku jej obrad oraz przewodniczenie obradom należy do obowiązków proboszcza.

3. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez proboszcza – z jego własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka Rady przed rozpoczęciem obrad. Wnioski te podlegają głosowaniu.

4. Proboszcz zobowiązany jest powiadamiać pisemnie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu posiedzenia Rady wszystkich jej członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Rady, z załączeniem propozycji porządku obrad.

5. Uczestnicy posiedzeń Rady – tak jej członkowie, jak i zaproszone osoby trzecie – są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

§ 15

Posiedzenia Rady odbywają się w obecności większości członków Rady.

§ 16

1. Opinie Rady zapadają w drodze uzgodnienia.

2. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt opinii może być z inicjatywy proboszcza poddany głosowaniu. Decyduje bezwzględna większość głosów obecnych członków Rady (liczba głosów za projektem musi przekraczać sumę głosów przeciwko i wstrzymujących się). Proboszcz nie bierze udziału w głosowaniu.

§ 17

Z posiedzenia Rady sekretarz Rady sporządza protokół, który winien być na kolejnym spotkaniu Rady odczytany i zaaprobowany przez jej członków.

§ 18

Wszystkie uprawnienia proboszcza parafii z wyjątkiem uprawnienia do odwołania Rady przysługują administratorowi parafii.

§ 19

Przypadki sporne między proboszczem a członkami Rady rozstrzyga ekonom archidiecezji katowickiej, a ostatecznie Arcybiskup Metropolita Katowicki.

Bankowe konto parafialne: 90 8435 0004 0000 0003 1929 0001

Probostwo: 43-220 Bojszowy, ul. Szczęsna 4 tel: 322189100


Kancelaria czynna:


Poniedziałek:
od 7:00 do 8:00
od 18:30 do 20:00
w czasie wakacji i ferii tylko od 16.00 do 17.30.

Wtorek:
nieczynna

Środa:
16:00 do 17:30

Czwartek:
nieczynna

Piątek:
od 7:00 do 8:00

Sobota:
nieczynna

 


Msze Święte:

W niedzielę: 7:00 | 9:00 | 11:00 | 17:00
W sobotę 18:00
W tygodniu: 6:30 | 18:00

Wykonanie strony Adam Bielas